Регіональний фестиваль «Дивограй»

X регіональний фестиваль народного інструментального виконавства

Дивограй

Мета фестивалю:

підтримка, популяризація та розповсюдження зразків української народної музики серед дітей та юнацтва;

виявлення талановитих виконавців української народної музики;

знайомство з музичним репертуаром для ансам- блів, оркестрів народних інструментів та сольного ви- конавства на народних музичних інструментах;

сприяння встановленню творчих зв’язків між дитячими і юнацькими народно-інструментальними колективами;

звернення до славних музичних традицій Пів- денного регіону України, зокрема розвитку і творчих досягнень фольклорного та сучасного академічного виконавства на народних інструментах;

пізнання сторінок історії розвитку в Україні народного інструментального музичного виконавства як важливої складової української музичної культури;

профорієнтаційна діяльність в середовищі тала- новитої молоді для навчання в Миколаївському націо- нальному університеті імені В.О.Сухомлинського по спеціальності «Музичне мистецтво».

Завдання Фестивалю:
формування та виховання художнього смаку,

позитивних соціальних настановлень та інтересів у ді- тей та юнацтва, залучення якомога більшої кількості молоді до найкращих культурних традицій народно- інструментального мистецтва;

ознайомлення молоді та широкого загалу з музичною культурою різних держав і народів, пропага- нда вітчизняних досягнень виконавського мистецтва на народних інструментах;

розвиток творчих контактів між виконавцями, колективами та їх керівниками і педагогами;

налагодження та укріплення культурних зв’яз- ків між різними регіонами України;

підвищення рівня виконавської майстерності колективів та окремих виконавців, сприяння їх творчій самореалізації;

збереження традицій педагогічних шкіл і мето- дики викладання гри на народних інструментах.

Контакти

вул. Нікольська 24, м. Миколаїв, 54030 Факультет педагогіки та психології
МНУ ім. В.О.Сухомлинського кафедра музичного мистецтва та соціальної роботи

yuriyshef@rambler.ru

тел. (0512) 76-89-75 (067) 93-293-47